Opšti uslovi Home | Kontakt

Info
Cenovnik
Opšti uslovi
Najčešća pitanja
Reference

Opšti uslovi pružanja i korišćenja usluga u javnoj  telekomunikacionoj mreži TelKom Bela Palanka

(u daljem tekstu: Opšti uslovi)

 

UVODNE ODREDBE

 

Član 1 – Predmet i primena

 

Opštim uslovima utvrđuju se uslovi za korišcenje usluga radnje Telkom Bela Palanka (u daljem tekstu: Telkom) za fizička i pravna lica(u daljem tekstu: korisnici) .

Opšti uslovi su obavezujuci za Telkom i korisnike i primenjuju se na sve njihove ugovorne odnose, izuzev ako se ugovorom Telkom i korisnik ne dogovore drugacije.

 

Član 2 – Javnost, izmene i dopune Opštih uslova i cenovnika

Telkom je dužan da Opšte uslove i cenovnik učini javnim i dostupnim na svojoj internet stranici www.Telkom.rs.

Telkom ima pravo i obavezu da Opšte uslove i cenovnik dopunjuje i menja radi usklađivanja s promenama zakona, drugih obavezujucih opštih akata, svoje poslovne politike i potreba korisnika.

Telkom će sa izmenama i dopunama Opštih uslova i cenovnika upoznavati korisnike preko navedene internet stranice, pri cemu ce izmene i dopune biti obavezujuce za Telkom i korisnike osam  dana od njihovog objavljivanja na Internet stranici.

 

Član 3 – Osnovni tipovi ugovora s korisnicima

 

Korisnici mogu s Telkomom zakljuciti:

- postpejd (pretplatnicki) ugovor (u daljem tekstu, korisnik usluga po ovom ugovoru: pretplatnik)

- pripejd ugovor (u daljem tekstu, korisnik usluga po ovom ugovoru: pripejd korisnik)

 

Član 4 – Ispitivanje tehničke mogućnosti

 

Telkom se obavezuje da  na zahtev korisnika-a u što kraćem roku i o svom trošku organizovati ispitivanje tehničkih mogućnosti povezivanja korisnika na telekomunikacionu mrežu Telkom-a.

Korisnik se može informisati na sajtu TelKom.rs o načinu podnošenja zahteva za ispitivanje tehničke mogučnosti.

Samim podnošenjem zahteva korisnika isti je prihvatio da Telkom može postaviti svoju opremu na zajedničkim prostorijama ili prostorijama u vlasništvu korisnika,kao i da će obezbediti napajanje 220V do 50 W snage.

 

II POSTPEJD (PRETPLATNICKI) UGOVOR

 

Član 5 – Zaključenje

 

Korisnik može s Telkomom zakljuciti pisani postpejd (u daljem tekstu: pretplatnicki) ugovor.

Ovaj ugovor stupa na snagu nakon potpisivanja pretplatničkog ugovora.

Prilikom zakljucenja pretplatnickog ugovora, pretplatnik je dužan da se kod Telkoma legitimiše, i to:

domaća fizička lica na osnovu lične karte ili drugog zakonom priznatog identifikacionog dokumenta, a strana na osnovu pasoša;

pravna lica i preduzetnici na osnovu potpunog izvoda iz registracije kod Agencije za privredne registre (ili drugog registra kada su u pitanju preduzetnici) i depo kartona s potpisima lica ovlašcenih za zastupanje.

Legitimisanje se vrši na osnovu originalnih dokumenata. Telkom može trajno da zadrži fotokopije dokumenata na osnovu kojih je izvršeno legitimisanje.

Prilikom zaključenja pretplatničkog ugovora, pretplatnik odabire tarifni paket. Naziv odabranog tarifnog paketa i njegov opis sadržan je u pretplatnickom ugovoru ili mu je priložen, što podrazumeva to da je pretplatnik upoznat sa svim uslovima i da je prihvatio sve cene i uslove za njegovo korišcenje.

 

Član 6 – Provera solventnosti

 

Započinjanjem postupka zakljucenja ugovora s Telkomom, korisnik ovlaščuje Telkom da u narednom roku od 30 dana proveri podatke u vezi sa solventnošču pretplatnika bez posebne saglasnosti pretplatnika. Ukoliko podaci do kojih dođe Telkom ukažu na verovatnu insolventnost pretplatnika ili na to da pretplatnik neuredno ispunjava obaveze prema trećim licima, Telkom ce ga o tome obavestiti i zatražiti njegovo izjašnjenje. Po prijemu izjašnjenja pretplatnika ili njegovom izostanku bez krivice Telkoma, Telkom ce odlučiti o zaključenju i/ili raskidu već zaključenog ugovora s pretplatnikom, o čemu ce ga obavestiti.

 

Član 7 – Plaćanje

 

Korisnik je dužan da plati cenu za Telkomove usluge na osnovu računa koji ce mu Telkom ispostavljati najmanje jednom mesečno.

Račun za usluge pružene u prethodnom mesecu dospeva na placanje svakog 20. u mesecu, pri čemu je Telkom ovlašcen da na svaki dospeli neizmireni iznos pretplatniku zaracuna zakonsku zateznu kamatu, počev od prvog dana nakon dospeća računa. Pretplatnik je dužan da račun plati najkasnije 10 dana od dospeća.

U slucaju da pretplatnik ne plati račun u navedenom roku, Telkom je ovlašcen da njegov broj privremeno isključi i zaračuna mu zakonsku zateznu kamatu.

Za ponovno uključenje usluge naplacuje se posebna naknada po važećem cenovniku.

Racun koji Telkom ispostavlja sadrži iznos pretplate, naknadu za pružene usluge i obaveze na osnovu poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom, kao i ostale zakonom propisane obaveze.

Racun se može platiti na šalterima pošte, banaka, elektronski ili Telkomovom prodajnom mestu. Telkom nece naplacivati

naknadu u vezi s načinom placanja.

 

Član 8 – Izostanak računa

 

Telkom nije odgovoran ukoliko Pošta blagovremeno ne dostavi pretplatniku racun za pružene usluge..

U svakom slučaju, smatrace se da je pretplatnik upoznat sa svojim zaduženjima za prethodni mesec najkasnije 12. dana u mesecu, tj., da tog dana nastupaju posledice kao da je racun blagovremeno primio.

 

Član 9 – Otkaz pretplatnika

 

Pretplatnicki odnos Telkoma i pretplatnika može prestati na osnovu jednostranog pisanog otkaza pretplatnika, uz poštovanje otkaznog roka od 15 dana.

O uslovima i nacinu jednostranog pisanog otkaza pretplatnik je obavešten unapred, a takođe se o istima može informisati na Telkomovom prodajnom mestu ili preko kontakta istaknutim na sajtu TelKom.net

Pretplatnik je u obavezi da izmiri sva svoja dugovanja nastala tokom pretplatnickog odnosa.

 

Član 10 – Prevremeni raskid

 

Ukoliko pretplatnik raskine ili uzrokuje raskid pretplatnickog ugovora pre isteka perioda koji je definisan pretplatničkim ugovorom, pretplatnik se obavezuje da Telkomu isplati sve preostale mesecne pretplate od raskida pretplatničkog ugovora do isteka ugovorenog obaveznog trajanja pretplatničkog odnosa za izabrani tarifni paket prema računu koji ce mu Telkom ispostaviti. Telkom zadržava pravo da opremu koju pretplatnik primi po reversu za slučaj oštećenja, njenog  gubitka da istu nadoknadi po vežećem cenovniku ili  po cenovniku na dan sklapanja ugovora sa zakonskom zateznom kamatom od dana ugovora.

Potpisom na pretplatničkom ugovoru ili njegovom aneksu prilikom montiranje opreme, pretplatnik potvrđuje da je primio tehnicki ispravanu opremu za koji je Telkom obezbedio proizvođacku garanciju u skladu sa zakonom.

 

Član 11 – Ustupanje ugovora

 

Pretplatnik može svoj ugovor ustupiti trećem licu uz prethodnu saglasnost  Telkom, pod uslovom da je izmirio sve dospele obaveze prema Telkomu.

Pretplatnik je obavezan da nakon ustupanja broja izmiri račun za usluge koje je koristio do dana ustupanja.

Telkom ce s novim pretplatnikom zaključiti novi pretplatnicki ugovor.

 

Član 12 – Sukcesija pretplatnika

Telkom ce omogućiti promenu vlasništva usluge u slučaju smrti pretplatnika i na pisani zahtev naslednika podnet tokom 60 dana od smrti i s naslednikom zaključiti novi pretplatnički ugovor.

Telkom ce takođe zaključiti novi pretplatnički ugovor sa svakim pravnim naslednikom preduzetnika ili pravnog lica koje je prestalo da postoji pod uslovima koji važe za ustupanje ugovora.

Telkom zadržava pravo da u slucaju otvaranja stečaja ili likvidacije nad pretplatnikom pravnim licem jednostrano raskine pretplatnički ugovor i/ili ponudi zaključenje novih pripejd ili postpejd ugovora fizičkim licima krajnjim korisnicima usluge  pod uslovima koji važe za ustupanje ugovora i uslovima koje ispunjavaju u smislu tarifnih paketa u Telkomovoj ponudi.

 

III PRIPAID UGOVOR

 

Član 13 – Nacin zaključenja

Korisnik može s Telkomom zakljuciti pripejd ugovor radi korišcenja njegovih usluga.

Kupovinom pripejd tarifnog paketa koji sadrži tiket u Telkom poslovnicama, na drugom maloprodajnom mestu ili na bilo koji drugi nacin. Kupovinom pripejd tarifnog paketa korisnik prihvata primenu Opštih uslova.

 

Član 14 – Mogucnost registracije

Na pisani zahtev pripejd korisnika, uz priloženi važeci identifikacioni dokument, Telkom ce registrovati njegove lične podatke, nakon čega ce imati prava i obaveze kao pretplatnik

 

Član 15 – Nacin plaćanja

Pripejd korisnik može da dobije opremu na trajno korišćenje po važećem cenovniku radi stvaranje tehničkih uslova.

Korisnik ne mora da koristi opremu od Telkoma ukoliko koristi svoju opremu za pristup javnoj telekomunikacionoj mreži koju će da ispita i odobri nadležna tehnička služba.

Pripejd korisnik ima obavezu da u određenim vremenskim intervalima utvrđenim u cenovniku, dopunjava svoju internet pretplatu. U suprotnom, Telkom ima pravo da privremeno isključi korisnika. U slucaju da ni za 60 dana od privremenog iskljucenja pripejd korisnik ne izvrši dopunu, Telkom ce trajno deaktivirati uslugu.

 

IV PODACI O KORISNIKU

 

Član 16 – Promena ličnih podataka

Korisnik se obavezuje da blagovremeno obavesti Telkom o promeni podataka koje je dao prilikom zaključenja ugovora ili registracije pod pretnjom naknade štete i gubitka prava koja se vezuju za registraciju podataka korisnika.

 

V PRAVA KORISNIKA

 

Član 17 – Informisanje i obaveštavanje

Korisnik se o dostupnim uslugama, svojim pravima i obavezama, može obavestiti  na internet stranici www.Telkom.rs, kao i na Telkomovom prodajnom mestu.

Korisnik je saglasan da ga Telkom informiše, nudi mu dodatne usluge i učestvovanje u Telkom marketinškim akcijama e-mailom, SMS-om ili na drugi nacin.

Komunikacija ili obaveštavanje ugovornih strana po svim pitanjima bitnim za sprovođenje Ugovora vršiće se u pisanoj formi pod kojim se podrazumeva i slanje obaveštenja putem elektronske pošte i isticanje obaveštenja na Telkom.rs.

 

Član 18 – Javni imenik

Telkom vodi imenik svojih pretplatnika u koji se unosi njihovo ime, prezime. Imenik pretplatnika dostupan je na Telkomovoj internet stranici.

Pretplatnik može zahtevati da se njegovi licni podaci ne unose u imenik pretplatnika.

Ukoliko takav zahtev pretplatnik nije pismeno izneo prilikom zaključenja ugovora ili kasnije, smatrace se da je zaključenjem ugovora dao pristanak za unošenje svojih licnih podataka u imenik iz stava 1 ovog člana. Pristanak za unošenje licnih podataka u imenik pretplatnik ima pravo da povuce u svako vreme napismeno, nakon cega je Telkom dužan da ih izbriše iz imenika.

 

Član 19 – Poverljivost

Telkom garantuje tajnost ličnih podataka korisnika, sadržine i drugih podataka o saobracaju, kao i tajnost podataka o lokaciji u svojoj javnoj komunikacionoj mreži u skladu sa važecim zakonima.

Podaci iz prethodnog stava mogu se čuvati i obrađivati isključivo radi izrade računa za pružene usluge i za druge svrhe uz saglasnost korisnika i/ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom radi zaštite javnog interesa.

Prihvatanjem Opštih uslova, korisnik Telkomu daje pristanak da obrađuje njegove licne podatke u marketinške, istraživacke i druge svrhe radi unapređenja i modernizacije svojih usluga, uključujuci i period nakon prestanka važenja ugovora korisnika i Telkoma.

Prihvatanjem Opštih uslova, korisnik Telkomu daje saglasnost da obrađuje njegove licne podatke radi naplate potraživanja od njega, kao i da s ličnim podacima korisnika upozna lice kome je Telkom poverio naplatu potraživanja od njega.

Telkom zadržava pravo da, u slucaju podnošenja reklamacije korisnika i u slucaju prijave uznemiravanja od drugih korisnika, proveri podatke o saobracaju korisnika za koga se sumnja da je uznemiravanje izvršio.

 

Član 20 – Lozinka i nalog

Korisnik je u obavezi da čuva svoju lozinku u tajnosti. Podatke o svom nalogu.Korisnik može da saopšti samo ovlašćenom licu Davaocu usluga i to administratoru sistema ili službeniku tehničke podrške. Inicijalne podateke o nalogu Korisnik će dobiti lično od administratoru sistema ili službenika tehničke podrške.

 

Član 21 – Stalnost i kvalitet usluga

Telkom je dužan da elektronske komunikacione usluge korisnicima pruža u kontinuitetu poštujuci važece standarde. Telkom zadržava pravo da zbog otklanjanja kvarova, održavanja i izgradnje ili preopterećenja svoje javne komunikacione mreže privremeno delimicno ili potpuno obustavi ili smanji kvalitet svojih usluga.

U slučaju da se utvrdi da pružena usluga nije ugovorenog kvaliteta, korisnik u roku od 8 dana počev od saznanja o smanjenjenom kvalitetu usluge, može da zahteva raskid zakljucenog ugovora i vracanje svih unapred placenih naknada.

 

Član 22 – Reklamacije

Ukoliko korisnik smatra da obračun usluga nije ispravan ili da usluga nije pružena u ugovorenom kvalitetu, može podneti pisani prigovor Telkomu (po Telkomovoj proceduri za izjavljivanje prigovora objavljenoj na internet stranici www.telkom.rs) u roku od 30 dana od dospeca racuna, odnosno, počev od dana kada je pružena usluga ciji kvalitet smatra nedovoljnim.

U svakom slučaju, korisnik je dužan da plati račun,.

Telkom ne odgovora za nedostatak kvaliteta usluge usled objektivnih uzroka koji se ne mogu predvideti, izbeći ili ukloniti, kao i zbog radova na održavanju i izgradnji mreže.

Prigovori se mogu podneti na adresu Telkoma, ili na e-mejl

info@Telkom.rs.

Telkom je dužan da tokom 15 dana po prijemu prigovora pretplatniku dostavi pisani obrazloženi odgovor kojim ce usvojiti ili odbiti njegov prigovor.

Korisnik kome je odbijen prigovor ili kome nije dostavljen odgovor u roku od 15 dana može se obratiti nadležnoj Agenciji za elektronske komunikacije.

 

VI CENE TELKOMOVIH USLUGA

 

Član 23 – Cenovnik

Cene usluga i druge komercijalne uslove za korišcenje usluga određuje Telkom u skladu sa svojom poslovnom politikom cenovnikom objavljenim na internet stranici www.telkom.rs.

Važeci cenovnik takođe ce biti dostupan na Telkom prodajnim mestima.

 

Član 24 – Izmena cenovnika

Telkom može da izmeni cene usluga i/ili druge komercijalne uslove, o cemu je dužan unapred da obavesti korisnika tako što će objaviti izmene na internet stranici www.telkom.rs.

Telkom takođe može promeniti tarifni paket koji je korisnik izabrao ukoliko on više nije u njegovoj ponudi usled promene poslovne politike. U tom slucaju, Telkom je dužan da obavesti korisnika o nameravanoj promeni na svojoj internet stranici, kao i da mu automatski omogući korišćenje najsličnijeg tarifnog paketa.

Ako se najavljenim izmenama u smislu prethodna dva stava ovog člana bitno menjaju uslovi pod kojima je ugovor zaključen na njegovu štetu, pretplatnik ima pravo da ugovor raskine.

 

 

Član 25 – Kontrola potrošnje

Telkom zadržava pravo kontrole u potrošnji i korišcenju svojih usluga radi zaštite korisnika.

Telkom zadržava pravo da utvrdi dnevni, nedeljni i mesečni limit u iznosu potrošnje, kao i da utvrdi slucajeve u kojima korisnik vrši prekoracenje svojih prava u korišcenju usluga iz zaključenog ugovora.

Telkom ce na adekvatan nacin (telefonskim pozivom ili SMS-om) obavestiti korisnika o prekoračenju potrošnje, odnosno, o prekoračenju prava prilikom korišćenja usluga, kao i o obavezama koje tim povodom korisnik ima.

Telkom ima pravo da iskljući uslugu ili da ogranići druga prava

korisnika prilikom korišcenja usluga iz ugovora sve dok se novčane obaveze prema Telkomu zbog učinjenog prekoračenja ne izmire.

 

VII ODGOVORNOST I OGRANICENJA

 

Član 26 – Nepostojanje odgovornosti

Telkom ne odgovara za štetu koju korisnik ili treće lice pretrpi usled, smanjenog kvaliteta saobracaja uzrokovanog atmosferskim prilikama, fizickim preprekama ili drugim razlozima na koje Telkom nema uticaj, smanjenog protoka u bežicnom prenosu podataka, povremenih prekida u radu mreže i dejstva više sile.

Korisnik je saglasan da Telkom ne odgovara za štetu koju on ili drugo lice pretrpe usled privremenih ili povremenih prekida pružanja usluga mreže.

Telkom nije odgovoran za štetu koju korisnik ili drugo lice pretrpe u vidu izgubljene dobiti, bez obzira na oblik i stepen krivice Telkoma.

 

Član 27 – Nedozvoljene radnje

Korisnik koji pristupa internetu dužan je da se uzdržava od svakog ponašanja koje može predstavljati zloupotrebu.

Postupak korisnika smatraće se zloupotrebom ili nedozvoljenom radnjom ako je u suprotnosti sa pozitivnim zakonskim propisima, savešcu ili dobrim poslovnim obicajima, a narocito:

1. ako se distribuira nezatraženi  e-meil i druge poruke;

2. ako se distribuira, e-meil i/ili drugi sadržaj cije je saopštavanje, promet ili cinjenje dostupnim javnosti zabranjeno zakonom ili na drugi nacin;

3.ako koristi terminalnu opremu nekompatibilnu s Telkomovom javnom komunikacionom mežom;

4.vrši delo nelojane konkurencije;

5. ukoliko se šalju, prosleđuju ili organizuju dobrotvorni zahtevi, peticije, lančana pisma,reklamni i promotivni materijal za proizvode i usluge, nagradne igre u cilju ostvarenja neosnovane koristi za korisnika;

6. ukoliko korisnik ili drugo lice s korisnikovog naloga i posle Telkomove opomene nastave da uznemiravaju ili vređaju druge korisnike ili treća lica, u slucaju čega privremeno isključenje traje najmanje 15 dana;

7. ukoliko korisnik zloupotrebi mogućnost pristupa internetu radi neovlašćenog preuzimanja sadržaja koji podležu zaštiti prava intelektualne svojine (filmovi, igre, muzika i sl.), pristupajuci tuđim bazama podataka, uređajima ili na drugi nacin, pokuša da izvrši ili izvrši povredu prava intelektualne svojine zaštićenih

zakonom;

8. ukoliko korisnik zloupotrebi uslugu bežicnog prenosa podataka radi pristupa tuđim informacionim resursima, dešifrovanja tuđe lozinke, generisanja i širenja elektronskih virusa, narušavanja bezbednosti ličnih podataka, saobraćaja drugih korisnika, kao i u svim drugim slučajevima zloupotrebe koje bi se po standardima Telkoma utvrdile kao takve.

9. ukoliko korisnik postavi bežične uređaje za lične potrebe bez odgovarajuće zaštite za neovlašteni pristup i/ili  ne omogući pristup i podešavanju istih nadležnoj tehničkoj službi.

10.ukoliko deli interntet bez saglasnosti Telkoma.

11.ukoliko učestalo ili stalno vrše testiranje pristupa mreži softverskim alatima koji smetajutelekomunikacionoj mreži.

Telkom ima pravo da odmah, bez prethodne najave, privremeno iskljuci uslugu i/ili deaktivira opremu kod korisnika koji  krši odredbe definisane ovim članom.

 

Član 25 – Iskljucenje odgovornosti

Telkom nije odgovoran za štetu ili povredu prava koje usled nedozvoljenih radnji i zloupotreba korisnika pretrpi drugi korisnik, trece lice ili sam korisnik.

Korisnik je odgovoran Telkomu, drugom korisniku i svakom trecem licu koje pretrpi štetu usled njegovog nedozvoljenog ponašanja prilikom korišcenja Telkomovih usluga neogranicavajuci se na slučajeve iz člana 27 Opštih uslova.

Telkom nije odgovoran korisniku za gubitak podataka, neovlašcen pristup trecih lica podacima korisnika, štetu na korisnikovim uređajima nastalu usled virusa i sl. koja nastane nakon priključenja korisnika na Telkomovu javnu komunikacionu mrežu ili usled korišćenja suprotno uputstvu proizvođaća ili Telkoma.

 

VIII ISKLJUCENJE KORISNIKA IZ JAVNE KOMUNIKACIONE MREŽE

 

Član 26 – Privremeno iskljucenje

Pored slucajeva navedenih u Opštim uslovima, Telkom je ovlašcen da privremeno iskljuci uslugu korisniku:

-  na pisani zahtev korisnika zbog dužeg odsustva od najviše 30 dana, i to do dva puta u jednoj kalendarskoj godini ako Telkom proceni da su razlozi opravdani, i u dužem vremenskom periodu, ali najduže do 3 meseca;

-  ukoliko postoji sumnja da mobilni uređaj korisnika ometa rad javne komunikacione mreže ili

-  nesmetano korišcenje terminalne opreme drugih korisnika – do otklanjanja smetnji;

-  zbog otklanjanja tehnickog kvara ili obavljanja drugih radova na mreži;

Tokom privremenog iskljucenja pretplatnik je dužan da placa ugovorenu pretplatu.

 

Član 27 – Trajno iskljucenje

Telkom može jednostrano raskinuti ugovorni odnos s korisnikom i deaktivirati dodeljenu uslugu karticu i/ili broj kako je navedeno u Opštim uslovima, kao i u sledecim slucajevima:

ukoliko pretplatnik ne plati racun 60 dana od privremenog iskljucenja;

-  ukoliko pretplatnik ne otkloni posledice ucinjenih prekoracenja prilikom korišcenja usluga tokom 60 dana pocev od privremenog iskljucenja;

-  ukoliko korisnik ili drugo lice s korisnikovog broja budu uznemiravali druge korisnike ili treca lica nakon što je korisnik jednom vec privremeno iskljucen;

-  ukoliko korisnik, suprotno Opštim uslovima, svoj nalog i/ili mogućnost koriščenja Telkom usluga ustupi i/ili preproda odmah pošto je Telkom saznao za te radnje;

-  ukoliko Telkom utvrdi da postoji ozbiljna sumnja da je korisnik prema njemu pocinio prevaru ili koristio lažna dokumenta;

-  ukoliko korisnik u roku od 15 dana od privremenog iskljucenja zbog zloupotreba u smislu člana 27 Opštih uslova ne potpiše i Telkomu dostavi izjavu kojom se obavezuje da dalje nece preduzimati nedozvoljene radnje ili ako nakon dostave izjave ponovi nedozvoljene radnje;

-  ukoliko nakon privremenog iskljucenja korisnika u smislu člana 27 Opštih uslova Telkom utvrdi da se radi o posebno gruboj zloupotrebi prava korisnika tako da se od njega ne može ocekivati savesno korišcenja usluga.

Telkom zadržava pravo da korisniku svojih usluga ciji je usluga trajno iskljucen u skladu sa zakonom i opštim uslovima omoguci da u roku od 60 dana od trajnog iskljucenja ponovno

korišcenje istog pretplatnickog broja pod uslovom da izmiri eventualna dugovanja.

 

Član 28 – Obaveštavanje korisnika

Potpisom na pretplatničkom ugovoru ili kupovinom pripaid tarifnog paketa, korisnik potvrđuje da je pre potpisivanja na jasan i razumljiv nacin bio upoznat s Opštim uslovima,

kao i o:

1) osnovnim obeležjima robe ili usluge;

2) adresi i drugim podacima koji su od znacaja za utvrđivanje identiteta Telkoma (podaci iz APR-a);

3) prodajnoj ceni ili nacinu na koji ce se prodajna cena obracunati ako se zbog prirode proizvoda ona ne može utvrditi, kao i o svim dodatnim i drugim troškovima koji se stavljaju na teret korisniku;

4) nacinu placanja i roku isporuke, nacinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i nacinu na koji se postupa po pritužbama korisnika;

5) pravu korisnika na jednostrani raskid ugovora pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti potrošaca;

6) podršci koju Telkom pruža korisniku posle prodaje, ugovornim garancijama i uslovima pod kojima ima pravo na njih;

7) vremenu na koje je ugovor zakljucen ako je sklopljen na određeno vreme, a ako je zakljucen na neodređeno vreme, o uslovima za raskid ugovora;

8) minimalnom trajanju ugovorne obaveze korisnika ako je potrebno odrediti njeno trajanje;

9) obavezi korisnika da pruži bilo kakvo obezbeđenje na zahtev Telkoma i o uslovima pod kojima ta obaveza postoji.

 

IX ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 29 – Rešavanje sporova

Za sve sporove Telkoma i korisnika pravnih lica ili preduzetnika nadležan je Privredni sud u Nišu.

Za sve sporove Telkoma i korisnika fizickih lica ugovara se nadležnost suda u Nišu.

 

Član 30 - Stupanje na snagu

Opšti uslovi stupaju na snagu i primenjuju se od 13. 08. 2012. godine.

Kontakt centar: www.Telkom.rs

 

 

 

 


Home | Info | Cenovnik | Opšti uslovi | Najčešća pitanja | Reference


Zadnja promena : 20.01.2013 godine